Assegurança iPad

 

 

 

 

COBERTURA DE L’ASSEGURANÇA IPAD

 

 

El resum de les condicions és el següent:

PREÀMBUL- LÍMIT D’INDEMNITZACIÓ:

La Mútua abonarà com a màxim per cada equip sinistrat, l'import que seria necessari per a l'adquisició d'un objecte nou de la mateixa classe i capacitat, incloent les despeses de transport.


1.- OBJECTE DE L'ASSEGURANÇA.

La Mútua, garanteix fins als límits establerts en la pòlissa, els danys patits per les tauletes causades per:

- Incendi, implosió, explosió encara que no vaja seguida d'incendi.

- Caiguda del llamp (seguida o no d'incendi) i els danys produïts per les ones progressives per inducció.

- Tempesta, desbordament, inundació, pluja i/o calamarsa; així com les conseqüències d'aquests.

- Danys produïts per l'aigua i/o la humitat.

- Robatori, saqueig i/o espoliació.

- Actes malintencionats de tercers, la causa dels quals no siga política o social.

- Els danys patits per caigudes dels objectes assegurats.


2.- EXCLUSIONS

A més de les indicades, en el Condicionat General; queden excloses de les garanties de la pòlissa els següents suposats:

a) El furt.

b) Rallades i esgarrapades.

c) Els danys d'origen intern.

 

 

 

COBERTURA DEL SEGURO IPAD

 

 

El resumen de las condiciones es el siguiente:

 

PREAMBULO - LIMITE DE INDEMNIZACION:

 

La Mutua abonará como máximo por cada equipo siniestrado, el importe que sería necesario para la adquisición de un objeto nuevo de la misma clase y capacidad, incluyendo los gastos de transporte.

 

 

1.- OBJETO DEL SEGURO.

 

La Mutua, garantiza hasta los límites establecidos en la póliza, los daños sufridos por las tablets causados por:

 

- Incendio, implosión, explosión aun cuando no vaya seguida de incendio.

 

- Caída del rayo (seguida o no de incendio) y los daños producidos por las ondas progresivas por inducción.

 

- Tormenta, desbordamiento, inundación, lluvia y/o granizo; así como las consecuencias de los mismos.

 

- Daños producidos por el agua y/o la humedad.

 

- Robo, saqueo y/o expoliación.

 

- Actos malintencionados de terceros, cuya causa no sea política o social.

 

- Los daños sufridos por caídas de los objetos asegurados.

 

 

2.- EXCLUSIONES

 

Además de las indicadas, en el Condicionado General; quedan excluidas de las garantías de la póliza los siguientes supuestos:

 

a) El hurto.

 

b) Ralladuras y arañazos.

 

c) Los daños de origen interno.

 

 

 

Colegio Santa Ana en xarxes socials :

Versión para imprimir | Mapa del sitio
Col·legi Santa Ana, 2023