Programa de reutilització de llibres de text

1.- Què és el banc de llibres:

És un projecte del centre, aprovat pel Consell Escolar, en que la idea bàsica és l’aprofitament dels llibres en bon estat d’un any per l’altre, per tal de rebaixar la càrrega econòmica que suporten les famílies. Aquest projecte es veu recolzat pel projecte del departament d’Educació de la Generalitat. Programa cooperatiu per al foment de la reutilització de llibres de text i material didàctic complementari. Hem iniciat el projecte el curs 2015-2016 i la majoria l’alumnat del centre es beneficia ja d’ell.

 

2.- Objectius:

 • Educar en la solidaritat, la igualtat, la sostenibilitat i la responsabilitat.
 • Valorar el llibre com un element de cultura.
 • Promoure la cultura del reciclatge i la reutilització dels recursos, en aquets cas, els llibres de text.
 • Reduir significativament la despesa familiar en concepte de llibres de text .
 • Fomentar la cooperació entre l’alumnat, les famílies i el professorat.
 • Fomentar valors com el respecte al bé comú i la capacitat de compartir.

 

3.- Requisits per a participar:

a) ALUMNAT QUE JA HA PARTICIPAT EN EL CURS ANTERIOR

 

 1. Estar matriculat, en el curs actual en el centre.
 2. Entregar el lot complet de llibres del curs actual, a la finalització del curs escolar, seguint les instruccions i terminis que indique  el centre.

AQUEST ALUMNAT NO HA DE PRESENTAR SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ, JA QUE ES MANTÉ LA CONDICIÓ, SEMPRE QUE COMPLISCA ELS REQUISITS ENUMERATS.

 

b) ALUMNAT NO PARTICIPANT EN EL CURS ANTERIOR

 

 1. Estar matriculat, en el curs actual, en el centre
 2. Presentar sol·licitud de participació en el programa, en els terminis indicats. segons el model de sol·licitud electrònica que consta en la pàgina web de la Conselleria (http:/sede.gva.es)
 3. Entregar el lot complet de llibres del curs actual,  a la finalització del curs escolar,  seguint les instruccions i terminis que indique  el centre.

 

 

L'ALUMNAT PROVINENT D'EDUCACIÓ INFANTIL (5 ANYS) QUE S'INCORPORA A 1r DE PRIMÀRIA EN EL CURS SEGÜENT NO HA D'ENTREGAR EL LOT DE LLIBRES DEL CURS ACTUAL, PERÒ SÍ HAURÀ DE PRESENTAR SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA.

 

4.- Lliurament de llibres de text i material escolar:

El lliurament de llibres de text i material curricular es realitzarà en el centre. Per reunir els requisits de participació en el Banc de Llibres cal que, a la finalització del curs acadèmic es faça entrega del LOT COMPLET dels llibres de text i material curricular que han fet ús durant eixe curs escolar, a excepció de l'alumnat que s'incorpora  a 1r de primària i provinent de 5 anys Infantil.

 

En aquest sentit cal tindre en compte el que s'indica en l'article 10.2 de l'Orde 26/2016:  “El deteriorament dels materials per mala utilització o la pèrdua d’aquests suposarà l’obligació, per part dels representants legals de l’alumne/a, de reposar el material deteriorat o extraviat", exceptuant el material corresponent a 1r i 2n d'Educació Primària, que amb caràcter general es considera no reutilitzable

 

El document de Lliurament de llibres de text i material curricular  estarà a disposició de les famílies a la pàgina web,  http:/www.ceice.gva.es/va/web/ centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto perquè l'imprimisquen, l'emplenen i l’entreguen junt amb els llibres de text que lliuren. Si la família vol renunciar a participar en el Banc de Llibres haurà de marcar en aquest document l'opció corresponent. La RENÚNCIA, no li eximirà de l'obligació de tornar els llibres de text o material curricular que li han sigut deixats en préstec.

 

Les famílies marcaran les caselles corresponents, ja facen l'entrega del lot complet, parcial o de renúncia, i indicaran els llibres de text o material curricular que entreguen.

 

Si l'alumne o l'alumna causa BAIXA en el centre durant el curs, caldrà igualment que faça l'entrega del lot complet dels llibres de text i material curricular proporcionats pel centre en règim de préstec.

 

5.- Qui fa possible el projecte? :

Tots els membres de la comunitat educativa tenen el seu paper:

 

 • Consell Escolar: valoració i propostes.
 • Claustre: Compromís per garantir continuïtat, supervisió del bon ús dels llibres, pautes per la reutilització, elaboració de materials curriculars...
 • Alumnes: Responsabilitat, solidaritat, bon ús, participació en les tasques de manteniment del Banc de llibres...
 • Mares i pares: Vinculació al projecte, supervisió del bon ús dels llibres, participació en les tasques de manteniment del Banc de llibres...

 

Per a supervisar el programa de banc de llibres i poder coordinar-lo i gestionar-lo  eficientment s’ha nomenat un Coordinador i s’ha creat una Comissió.

 

6.- Avaluació :

S’avaluarà al finalitzar cada curs:

 • El funcionament general del programa, estalvi real per a les famílies, possibles errors i/o problemes generals durant el programa i gestió, sancions i altres alternatives, millores al projecte, etc.
 • Si es disposa del suficient nombre de lots de llibres per a tots els participants.
 • L’estat dels llibres entregats  mitjançant una graella elaborada pel centre.
 • La direcció del col·legi i al grup docent veu convenient què es puguen utilitzar els llibres fins a sis cursos, si l'estat dels mateixos és acceptable i si les circumstàncies, lleis o altres ordres del Centre ho permeten. 

 

Marc legal :

ORDRE 26/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el programa de reutilització, reposició i renovació de llibres de text i material curricular, a través de la creació i posada en funcionament de bancs de llibres de text i material curricular en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana, i es determinen les bases reguladores de les subvencions destinades a centres docents privats concertats i centres docents de titularitat de corporacions locals. (DOGV 7806, 15 de juny de 2016)

 

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2017-2018.  (DOGV 8049, 26 de maig de 2017) 

 

Normes :

Colegio Santa Ana en xarxes socials :

Versión para imprimir | Mapa del sitio
Col·legi Santa Ana, 2023