Pla de convivència

Normes bàsiques de convivència

 

Per a mantenir un bon clima de treball i convivència al centre és important que tots, professors, personal no docent, famílies i alumnes, col·laborem en l’acompliment d’unes normes de convivència. Aquestes estan reflectides en el nostre Reglament de Règim Intern. Amb l’objectiude facilitar el seu coneixement i reflexió exposem ací les principals: 

1.És obligació dels alumnes assistir, diàriament i amb puntualitat, a totes les sessions escolars. En cas d’arribar tard, l’alumne romandrà a l’aula de convivència amb el professor de guàrdia fins a la següent hora.

 

2. L’alumne ha d’assistir amb el material necessari i amb els deures fets. Si s’han deixat una tasca, una cartolina, un llibre o l’esmorzar, vos aconsellem que no els ho porteu. Hem d’ajudar-los a que entenguen  i puguen assumir les conseqüències dels seus actes i que pugen aprendre a resoldre els seus problemes.

 

3. És obligatori l’ús de l’uniforme escolar.  La composició del mateix es pot consultar en la web del centre. Els pares han de supervisar la higiene i la correcta uniformitat. S’han d’evitar també "piercings”, tatuatges, maquillatges i adorns exagerats o cridaners.

 

4. L’assistència a classe en dies lectius és obligatòria. Els pares hauran de justificar l’absència  en l’agenda.

 

5. En cas d'absència en dies d’examen, si és la primera vegada, serà suficient amb el justificant dels pares per a poder fer l’examen un altre dia, acordant la data amb el professor. Però si és reincident, serà necessari un justificant del metge. En cas contrari es considerarà una falta no justificada i un no presentat a l’examen, la puntuació serà zero i haurà d’esperar a la data de recuperació.

 

6. En cap cas poden els alumnes eixir del centre abans de finalitzar la jornada sense una autorització escrita. Només s’acceptaran les autoritzacions de l'agenda, s’hauran de retallar i entregar al tutor. En cas de no haver autorització sols podran eixir del centre si un adult passa per consergeria i signa. Els alumnes romandran en la seua aula fins que el conserge els avise.

 

7. Els alumnes només poden fer un ús acadèmic del mòbil o altres aparells electrònics, i sols amb permís del professor. Els pares han de col·laborar en fer acomplir aquesta norma i preguem que no atenguen, ni telefonen als seus fills en horari escolar. En cas de fer un mal ús del mòbil o altres dispositius, el professor li’l retirarà apagat i es tornarà als pares en finalitzar la jornada, si és la primera vegada. Si es reincideix, el mòbil es retindrà al centre durant 1 dia. 

 

8. Els alumnes han de mantindre la classe neta i ordenada. Han de cuidar i respectar     totes les instal·lacions, material i mobiliari del centre. En cas de provocar desperfectes per  fer un ús incorrecte o malintencionat, els pares es faran responsables de les despeses de la seua reparació.

 

9. L’alumne ha de ser educat i respectuós amb tots els membres de la comunitat educativa.

 

10. L’alumne ha de respectar l’ambient de treball al centre i el normal desenvolupament de les activitats. Ha d’atendre, respectar el torn de paraula, treballar, no alçar-se sense permís, parlar en veu baixa, romandre en la seua aula en els canvis de classe... i seguir sempre les indicacions dels professors.

Colegio Santa Ana en xarxes socials :

Versión para imprimir | Mapa del sitio
Col·legi Santa Ana, 2023